PROJEKTY ZREALIZOWANE

„BRANŻA IT TWOJĄ SZANSĄ NA WŁĄCZENIE” – projekt nr RPWP.07.01.02-30-0001/16 realizowany na terenie województwa wielkopolskiego, Działanie 7.1 Aktywna integracja  – szczegóły na stronie www.branzait.custommedia.pl .

NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ! – projekt nr RPLD.09.01.01-10-C019/16 realizowany na terenie województwa łódzkiego, Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osó wykluczonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU! – projekt nr RPMA.09.01.00-14-7944/17 realizowany na terenie województwa mazowieckiego, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

NOWY START – projekt nr 51/RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 realizowany na terenie województwa wielkopolskiego, Działanie 6.5  Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

NA DRODZE DO AKTYWNOŚCI – projekt nr RPMA.09.01.00-14-7945/17 realizowany na terenie województwa mazowieckiego , Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu